5.2.17 BodyAnalyse.no - VIDEO: Hvordan tolke InBody skjema
VIDEO: Hvordan tolke InBody skjema
Instruksjonsvideo i hvordan man tolker resultatene fra InBody 720